Acil Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

Acil durum; müşteriler, ziyaretçiler, çalışanlar ve halk arasında, ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel ve çevresel olarak zarar görmesine neden olabilecek plansız ve istem dışı gelişen olaylara acil durum denilmektedir. Acil durumlara şu şekilde örnekler verebiliriz;Sel ve su baskını, deprem, yangın, patlama ve tehlikeli madde olayları acil durumlar arasında yer almaktadırlar. Bu olaylar tamamen insan hayatına engel teşkil etmektedirler. Bu yüzden bu olaylara acil durum adı verilmektedir. Acil durumlarda nasıl davranacağımızı ve neler yapacağımızı gösteren planlamalara “Acil Durum Eylem Planı” denir.


Acil Durum Planı

Acil durumlarda kimin nasıl davranacağı ne yapacağını gösteren planlamaya acil durum planı denilmektedir. Acil durum eylem planı her hangi bir acil durum meydana geldiğinde kimsenin acemilik çekmeden profesyonelce hareket etmesini sağlayan bir programdır. Bu program sayesinde zor şartlar altında oldukça soğukkanlı bir şekilde davranabilirsiniz. Dünya genelinde birçok firma Acil Durum Planlaması sayesinde birçok acil durumdan sorunsuz bir şekilde kurtulmuştur.


Acil Durum Planı Ne İşe Yarar?

Örneğin; A fabrikasında çalışan bir personelsiniz. Fabrikanızda yangın çıktı ve siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kime soracağınızı bilmiyorsunuz, Nasıl hareket edeceğinizi bilmiyorsunuz. İşte sizi bu hareketlerden kurtararak, Acil durum esnasında başınızda kimin olacağı, ne yapacağınız ve nerden çıkış yapacağınızı gösteren talimatnameye acil durum eylem planı denilmektedir.

Günümüzde tüm sektörlerde firma sahibi olan işverenlerin, firmalarında can be mal kaybı yaşanmaması için acil durum planı kullanmakla yükümlüdürler. Bu sayede günümüz işletmelerinde eskilere nazaran daha az can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Eğer herkes tarafından tercih edilen ve dünya çapında bir firma olmak istiyorsanız kesinlikle acil durum eylem planı bulundurmanız gerekmektedir.


Acil Durum Planı Hazırlamak İçin

 • Olması muhtemel acil durumları değerlendirir.
 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler.
 • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar.
 • Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar.
 • Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur.
 • İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Acil durum eylem planları zorunluluğu, içeriği,amaç ve dayanakları 18/06/2013 tarihli “iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik” içeriğinde belirtilmiştir.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5

(1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
 2. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
 3. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
 4. Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
 5. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
 6. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
 7. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
 8. Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.