Sahada İş Güvenliği

Firma içindeki bir sahada İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin uygulanıp uygulanmadığını, işlerliğini, aksayan yönlerini tespit ve kontrol etmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Uygulamaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalar; firma çalışanlarıyla beraber, işyerine ziyaret, iş gezisi, staj, eğitim, alışveriş gibi her ne nedenle olursa olsun giriş çıkış yapanlarla, süreli veya süresiz işler için gelen yüklenici firma çalışanları ve yöneticilerini kapsar.

Saha denetleme sırasında “Saha Denetleme Kontrol Listesi” kullanılır.

İSGÇ Koordinatörü, İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca seçilecek bir kurul üyesi ile sahası denetlenen bölüm yetkilisinden oluşan çalışanlarla Saha Denetleme Ekibi kurulur.

Saha Denetleme çalışması yıllık plan dâhilinde yapılabileceği gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun ya da yönetimin gerekli gördüğü durumlarda da yapılabilir.

Saha denetimi Saha Denetleme Kontrol Listesi’ne göre yapılır. Kontrol listeleri, işyerindeki bölümlere, yapılan işlere ya da işyeri geneline göre iş sağlığı ve güvenliği riskleri belirlenerek çeşitli şekillerde oluşturulur.
Kontrol listelerinin hazırlanmasında;
•  İlgili yasal mevzuata göre sahada bulunması gerekli unsurlar,
•  Makine ve teçhizatın genel güvenlik ekipmanları,
•  Uyarı levhaları,
•  Yangın sistemleri,
•  Genel hijyen,
•  Kaza riskleri,
•  Koruyucu malzeme,
•  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili prosedürler veya talimatlar dikkate alınır.

Denetim sonucunda yazılı bir Güvenlik Raporu hazırlanır. Rapor, denetimi yapılan bölüm sorumlusuna, üst yönetime, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna sunulur. Hazırlanan denetim raporu (ya da uygunsuzluklar raporu) incelendikten sonra yazılı bir “Düzeltici Önleyici Faaliyet Planı” hazırlanır. Düzeltici Önleyici Faaliyetler takip edilerek sonuçlandırılır ve çalışanlarla paylaşılır.