İş Güvenliği Eğitimi

Çalışanların işyerlerinde çalışma sırasındaki güvenliğini sağlama amacı güden tedbirler bütününe “İş Güvenliği” denir. 4857 Sayılı kanuna göre yasal dayanak şartlarının tümünü içinde barındırır.

Bu önlemler bütünün temel amacı çalışanların sosyal, psikolojik aynı zamamda fiziksel bakımdan üst düzeyde tutarak çalışma şartlarını zararlı etkilerden korur aynı zamanda işçilerin uyum içinde çalışmasını sağlar. İş Sağlığı ve iş güvenliği; işçinin çalışma ortamındaki çevre şartlarını iyileştirme ve oluşabilecek sağlık sorunlarını ortadan kaldırma veya üst düzeyde tutması ile ilgilidir.

Çalışanların, süreli işçilerin, yüklenici çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktöreler iş güvenliği bilimi adı altında incelenir. Çalışma alanlarında sağlığı tehlikeye düşürebilecek şartlardan kaçınarak daha insani bir iş ortamı meydana getirmek amacıyla yapılan planlı çalışmalar iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları öncülüğünde gerçekleştirilir.

Kanunî Dayanak: İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölüm’ü (m.77-89) İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ayrılmıştır. Bu bölümde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde işyerinin kapatılması veya işin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir.

Temel İSG Eğitim Konuları

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma , YÜKSEKTE ÇALIŞMA KURALLARI
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,